Wednesday, May 5, 2010

முகம்..????

முகம் கொண்டு எடைபோட்டு..
முகம் கொண்டு மதிப்பிட்டு
முகம் கொண்டு பழகியதில்…
அகம் மட்டும் புரியவில்லை…

முகம் கண்டு மயங்குகிறோம்
முகம் கண்டு முயங்குகிறோம்
முகம் கண்டு அலைகின்றோம்
அகம் காண தயங்குகிறோம்….

முகம் காண அலைந்திருந்து
முகம் காண தவித்திருந்து
முகம் காண காத்திருந்தோம்..
அகம் காண அறியவில்லை

No comments:

Post a Comment